Merken
 
Betalen met iDEAL via uw eigen bank
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ebberswebshop.nl / ebberstuinenpark.nl (onderdeel van Ebbers Mechanisatie),
gevestigd te Winterswijk-Huppel.
Versie geldig vanaf 1 april 2011

 

1. Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2       Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoor- waarden akkoord gaat. Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel erkend.

1.4       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3       Aan de leveringsplicht van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4       Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1       Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2       Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3       Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 19% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2       Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

5. Gegevensbeheer

5.1       Indien u een bestelling plaatst bij Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel. Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.

5.2       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2       De garantietermijn van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4       Indien klachten van de afnemer door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel gegrond worden bevonden, zal Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1       Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2       Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3       Mondelinge toezeggingen verbinden Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4       Aanbiedingen van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1       Een overeenkomst tussen Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3       Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel betaald in dit geval de rembourskosten.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1       Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van voorwerpen, etc. op de internetsite van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel zolang de afnemer de vorderingen van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel wegens tekort schieten in de nakoming van

zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel of een door Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Ebbers Mechanisatie te Winterswijk-Huppel er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.